PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING ART BASICS for CHILDREN

Versie 24/05/2018

ART BASICS for CHILDREN hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als GDPR – General Data Protection Regulation). Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018. Eventuele updates zullen we publiceren op www.abc-web.be.

Contact :
Als ART BASIC for CHILDREN vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

contactgegevens:
ART BASICS for CHILDREN
Gaucheretplein 13
1030 Brussel
mail@abc-web.be
telefoon: 02 502 00 27

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ART BASIC for CHILDREN vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ART BASICS for CHILDREN vzw
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

ART BASIC for CHILDREN vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 10 jaar.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement:
ART BASIC for CHILDREN vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.