Kamishibai Links

  • The Many Faces of Kamishibai

  • Die for Japan: Wartime Propaganda Kamishibai

  • Kamishibai KFDA